ZEMİN ARAŞTIRMALARI VE MİKROBÖLGELEME ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Son Güncelleme Tarihi : 17 Şubat 2023 Cuma

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen Sisam Depremi sonrasında yaşanan afet olayının sonuçlarını değerlendirmek ve kentimizde afet risklerinin azaltılması için alınması gereken bilimsel ve teknik tedbirleri belirlemek amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde Ortak Akıl Buluşması toplantısı gerçekleştirilerek kamu ve özel sektör, üniversite ve meslek odası ve derneklerden çok sayıda temsilci bir araya gelerek kentin afet güvenliği her boyutuyla ele alınmıştır.

Ortak Akıl Buluşması’nda ele alınan konulardan biri de 30 Ekim Depreminden en yüksek derecede etkilenen ve jeolojik olarak bir çöküntü havzası özelliğine sahip Bornova Baseninin zemin yapısı ve basen etkisi dahil davranış özelliklerini araştırılmasına yönelik çalışmalar olmuş ve mikrobölgeleme etütlerine başlanılması önerilmiştir.

Belediye Başkanlığımızca Bornova Baseninde yer alan Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerini kapsayan alanlarda afet güvenli arazi kullanım ve mekansal planlama ile yapılaşma süreçlerini yönlendirecek önlem ve yaklaşımları belirlemek amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak mikrobölgeleme etüt çalışması başlatılmıştır.

Mikrobölgeleme etüt çalışması bir alanının sahip olduğu afet potansiyelinin ve yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesi amacıyla yapılan ayrıntılı bir etüt ve analiz çalışmasıdır. Genellikle deprem odaklı olarak “sismik mikrobölgeleme” olarak yapılan bu çalışmalar Belediyemizde depremden taşkına heyelandan halk sağlığına kadar tüm tehlike faktörlerini içerecek şekilde ve zeminin somut verilerinin elde edildiği ayrıntılı araştırma, deney ve analizlere dayalı olarak planlanmıştır.

Mikrobölgeleme etütleri 2 aşamada yürütülmekte olup Bornova ilçesi sınırlarındaki yaklaşık 7500 hektarlık alanda Ekim -2022 de başlayan arazi çalışmalarında onbinlerce metre sondaj; 1565 noktada jeofizik ölçüm; binlerce kaya ve zemin mekaniği deneyi, heyelan olaylarının izlenmesi için 90 noktada inklinometre ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında Bornova İlçesinde Belgem Dershanesi binasına 1 adet ivmeölçer kurulumu gerçekleştirilerek meydana gelen depremlerin ivme kayıtları alınmaya ve depremler izlenmeye başlanmıştır.

Bayraklı ve Konak ilçelerindeki yaklaşık 4500 hektarlık alanda ise bu çalışmaların başlatılmasına yönelik gerekli hazırlıklar devam etmektedir.

Mikrobölgeleme etüt çalışmalarımızın özgün bir diğer yönü de tıbbi jeolojik araştırmaları içermesidir. Tıbbi Jeolojik araştırmalarda 140 km2’lik alanda 35 adet (2x2 Km2) karelaj oluşturularak arazi gözlemleri sonucunda jeokimyasal ve mineralojik analizlerinin yapılması amacıyla Bornova, Bayraklı ve Konak İlçesinden olmak üzere değişik noktalardan 2’şer adet olmak üzere toplamda 380 (190x2) adet kayaç ve mineral örnek alımı gerçekleştirilerek minerolojik analizlerine başlanılmıştır. Bu analizler tamamlandığında zemin yapısında insan sağlığını olumsuz etkileyecek ağır metal ve toksik mineral oluşumlarının bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Bornova Baseninde gerçekleştirilecek olan mikrobölgeleme etüt çalışması kapsamındaki yerleşime uygunluk ve afet etkisi değerlendirmeleri bu çalışmada elde edilen jeolojik, jeoteknik ve jeofizik veriler ile “İzmir İli Depremsellik Araştırması Projesi” ve “İzmir İli Tsunami Araştırması Projesi” çalışmalarından elde edilen verilerin bütünleştirilmesiyle yapılacaktır.

Bornova Baseninde yer alan Bornova, Bayraklı ve Konak ilçelerindeki mikrobölgeleme etüt çalışması dâhil olmak üzere Belediye Başkanlığımızca başlatılan zemin ve yapı odaklı afet risk azaltma projeleri tamamlandığında kent genelinde hayata geçirmek istediğimiz kapsayıcı ve katılımcı afet risk yönetim sistemi etkin bir şekilde uygulanmaya başlamış olacak; kentsel dirençliliğimizi artıracak mekânsal planlama, kentsel iyileştirme ve dönüşüm gibi kentimizin geleceğine yön verecek kentleşme stratejilerine altlık oluşturacak temel veriler üretilmiş olacaktır.

Diğer Projeler

Tüm Projeler
Projeler

İZMİR DEPREMİ ORTAK AKIL BULUŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca afet odaklı yürütülecek bilimsel zeminde atılacak adımlara öncelikle, kentimizde yaşanan depremi değerlendirme süreciyle başlanmış, bu kapsamda depremden hemen sonra 12.11.2020-13.11.2020 tarihlerinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR AFET PLATFORMU

Kentimizi kapsayıcı ve katılımcı afet yönetim politikaları ve uygulamaları ile afetlere karşı dirençli hale getirmeyi amaçlayan Belediye Başkanlığımızca, afet yönetim sürecindeki tüm çalışmalar için toplumun farklı kesimlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan paydaşlarımızdan temsilciler belirlenerek "İzmir Afet Platformu" oluşturulmuştur.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ENVANTERİ ÇALIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejisinden hareketle, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını Oku
Projeler

BİNA KİMLİK BELGESİ

İzmir depreminin hemen ardından Belediye Başkanlığımızca sorunlarla mücadele etmek, gerekli teknik ve bilimsel tedbirleri almak, olası afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturmak amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihinde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve 18 Kasım 2020 tarihinde "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlenmiştir. Bu toplantı ve buluşmada yapılan değerlendirmeler neticesinde; Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ DEPREMSELLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

Ülkemizin en riskli deprem bölgelerinden birinde yeralan kentimizdeki yerleşim alanlarını depremin olumsuz etkilerden koruyacak önlemleri belirleyebilmek, depremlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent yaratabilmek amacıyla Belediye Başkanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında 09.08.2021 tarihinde ortak hizmet projesi protokolleri imzalanarak ülkemizin en kapsamlı deprem araştırma projesi başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ TSUNAMİ ARAŞTIRMASI VE TEHLİKE MODELLEMESİ PROJESİ

Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarına zarar veren tarihsel tsunamilerin mevcudiyeti birçok bilimsel araştırmada vurgulanmıştır. 30 Ekim Depremi sadece İlimizde değil ülkemizde de ilk ölümlü tsunami olarak kayıtlara geçen kıyı su baskınına (deniz ilerlemesine) neden olmuştur. Bu verili durum karşısında ilimizin tüm kıyı bölgelerini kapsayacak şekilde bütünlüklü bir tsunami araştırma ve modelleme projesi hazırlanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 09.08.2021 tarihinde imzalanan ortak hizmet projesi protokolu ile hayata geçirilmiştir.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ÖN İNCELEME ÇALIŞMASI

Belediyemizin ‘’Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir’’ vizyonu doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve deprem etkisinde yapı davranışının değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirilmektedir.

Devamını Oku