İZMİR İLİ TSUNAMİ ARAŞTIRMASI VE TEHLİKE MODELLEMESİ PROJESİ

Son Güncelleme Tarihi : 17 Şubat 2023 Cuma

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen Sisam Depremi sonrasında yaşanan afet olayının sonuçlarını değerlendirmek ve kentimizde afet risklerinin azaltılması için alınması gereken bilimsel ve teknik tedbirleri belirlemek amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde Ortak Akıl Buluşması toplantısı gerçekleştirilerek kamu ve özel sektör, üniversite ve meslek odası ve derneklerden çok sayıda temsilci bir araya gelerek kentin afet güvenliği her boyutuyla ele alınmıştır.

Ortak Akıl Buluşması’nda kentimizdeki mevcut sorunlardan biri olarak “Tsunami ile ilgili veri çalışmalarının yeterince olmaması” tespitinde bulunularak İzmir Kıyı alanlarının karşı karşıya kalabileceği tsunami tehlike ve risklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması araştırılması önerisinde bulunulmuştur.

Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarına zarar veren tarihsel tsunamilerin mevcudiyeti birçok bilimsel araştırmada vurgulanmıştır. 30 Ekim Depremi sadece İlimizde değil ülkemizde de ilk ölümlü tsunami olarak kayıtlara geçen kıyı su baskınına (deniz ilerlemesine) neden olmuştur. Bu verili durum karşısında ilimizin tüm kıyı bölgelerini kapsayacak şekilde bütünlüklü bir tsunami araştırma ve modelleme projesi hazırlanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 09.08.2021 tarihinde imzalanan ortak hizmet projesi protokolu ile hayata geçirilmiştir.

İzmir İli Tsunami Araştırması Projesi kapsamında ilimiz kıyı bölgelerindeki tekne ve balıkçı barınakları, liman vb. kritik noktalarda gözlemler ve ölçümler yapılmış; olası bir tsunaminin kara içinde ilerleyebileceği akarsu ve dere yatagı gibi su yolları ayrıntılı olarak incelenmiş; tsunami modelleme çalışmasının temel altlığı olan sayısal deniz derinliği (batimetri) ve kara yüksekliği (topografya) bilgilerini içeren veri tabanı oluşturulmuş; kıyıdaki yapılaşma ve imar planı uygulamaları baz alınarak riskli alanlar ve yapılar değerlendirilmektedir.

Projede gerek depremsellik gerekse tsunami modellemesinin bilimsel açıdan daha somut verilere dayandırılması amacıyla ülkemizde bir Belediye tarafından yürütülen afet araştırmalarında ilk kez olmak üzere deniz içinde sondajlı “Deniz Paleosismolojisi ve Paleotsunami” araştırmaları gerçekleştirilmektedir. İlimizi çevreleyen kıyı zonunda gerçekleştirilen bu araştırmalar kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesine ait yüzer araştırma platformu kullanılarak kıyıdan açıkta yapılan sondajlarla proje süresince deniz paleosismolojisi amaçlı toplam 94.95m karot alınmış ve alınan karot örnekleri önce ODTÜ Laboratuvarlarında işlenmiş daha sonrada MTA Genel Müdürlüğü Deniz Araştırmaları Laboratuvarında ITRAX analizleri yapılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalar kapsamında plaeotsunami amaçlı olarak Çandarlı, Aliağa, Gülbahçe, Balıklıova, Sığacık ve Gümüldür kıyısında 38 adet çukur açılarak herbiri 50cm uzunluğunda U kanal örnekler alınmıştır. Bu analizler ile karada veya deniz içi faylarda meydana gelen depremlerin kıyı ve kıyı ötesinde deniz tabanında yarattığı izler belirlenerek denizdeki çökelim yapısı ve çökelen sedimanlarda eski depremlerin neden olduğu değişimler veya depremlerin dolaylı etkisi olarak gerçekleşen paleoheyelan ve/veya paleotsunami izleri tespit edilecektir.

“İzmir İli Depremsellik Araştırması Projesi” tamamlandığında İlimiz kıyılarını etkisi altına alma potansiyeli taşıyan tsunami tehlikesi proje kapsamında elde edilen tüm veriler ile bütünleştirilecek olup farklı tsunami senaryoları ile bu senaryolara dayalı simulasyonlarla tsunaminin kıyı etkilerinin mekansal dağılımı belirlenerek baskın haritaları ve tehlike altındaki alan ve yapılar ortaya çıkartılacaktır. 

İzmir İli Tsunami Araştırması Projesi dahil olmak üzere Belediye Başkanlığımızca başlatılan zemin ve yapı odaklı afet risk azaltma projeleri tamamlandığında kent genelinde hayata geçirmek istediğimiz kapsayıcı ve katılımcı afet risk yönetim sistemi etkin bir şekilde uygulanmaya başlamış olacak; kentsel dirençliliğimizi artıracak mekansal planlama, kentsel iyileştirme ve dönüşüm gibi kentimizin geleceğine yön verecek kentleşme stratejilerine altlık oluşturacak temel veriler üretilmiş olacaktır.

Diğer Projeler

Tüm Projeler
Projeler

İZMİR DEPREMİ ORTAK AKIL BULUŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca afet odaklı yürütülecek bilimsel zeminde atılacak adımlara öncelikle, kentimizde yaşanan depremi değerlendirme süreciyle başlanmış, bu kapsamda depremden hemen sonra 12.11.2020-13.11.2020 tarihlerinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR AFET PLATFORMU

Kentimizi kapsayıcı ve katılımcı afet yönetim politikaları ve uygulamaları ile afetlere karşı dirençli hale getirmeyi amaçlayan Belediye Başkanlığımızca, afet yönetim sürecindeki tüm çalışmalar için toplumun farklı kesimlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan paydaşlarımızdan temsilciler belirlenerek "İzmir Afet Platformu" oluşturulmuştur.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ENVANTERİ ÇALIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejisinden hareketle, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını Oku
Projeler

BİNA KİMLİK BELGESİ

İzmir depreminin hemen ardından Belediye Başkanlığımızca sorunlarla mücadele etmek, gerekli teknik ve bilimsel tedbirleri almak, olası afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturmak amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihinde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve 18 Kasım 2020 tarihinde "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlenmiştir. Bu toplantı ve buluşmada yapılan değerlendirmeler neticesinde; Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ DEPREMSELLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

Ülkemizin en riskli deprem bölgelerinden birinde yeralan kentimizdeki yerleşim alanlarını depremin olumsuz etkilerden koruyacak önlemleri belirleyebilmek, depremlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent yaratabilmek amacıyla Belediye Başkanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında 09.08.2021 tarihinde ortak hizmet projesi protokolleri imzalanarak ülkemizin en kapsamlı deprem araştırma projesi başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

ZEMİN ARAŞTIRMALARI VE MİKROBÖLGELEME ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Belediye Başkanlığımızca Bornova Baseninde yeralan Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerini kapsayan alanlarda afet güvenli arazi kullanım ve mekansal planlama ile yapılaşma süreçlerini yönlendirecek önlem ve yaklaşımları belirlemek amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak mikrobölgeleme etüt çalışması başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ÖN İNCELEME ÇALIŞMASI

Belediyemizin ‘’Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir’’ vizyonu doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve deprem etkisinde yapı davranışının değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirilmektedir.

Devamını Oku