İZMİR İLİ DEPREMSELLİK ARAŞTIRMASI PROJESİ

Son Güncelleme Tarihi : 17 Şubat 2023 Cuma

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen Sisam Depremi sonrasında yaşanan afet olayının sonuçlarını değerlendirmek ve kentimizde afet risklerinin azaltılması için alınması gereken bilimsel ve teknik tedbirleri belirlemek amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde Ortak Akıl Buluşması toplantısı gerçekleştirilerek kamu ve özel sektör, üniversite ve meslek odası ve derneklerden çok sayıda temsilci bir araya gelerek kentin afet güvenliği her boyutuyla ele alınmıştır.

Ortak Akıl Buluşması’nda kentimizdeki mevcut sorunlardan biri  olarak  “kentin deprem riski ve deprem tehlikeleri ile deprem üreten faylarının yeterince bilinmemesi”  tespitinde bulunularak yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip fayların deprem mekanizmasının ve yapısal özelliklerin araştırılması önerisinde bulunulmuştur.

Bu amaçla Ülkemizin en riskli deprem bölgelerinden birinde yeralan kentimizdeki yerleşim alanlarını depremin olumsuz etkilerden koruyacak önlemleri belirleyebilmek, depremlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent yaratabilmek amacıyla Belediye Başkanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında 09.08.2021 tarihinde ortak hizmet projesi protokolleri imzalanarak ülkemizin en kapsamlı deprem araştırma projesi başlatılmıştır.

“İzmir İli Depremsellik Araştırması Projesi” ile Aydın ve Manisa illerinin bir bölümünde yer alan fayları da kapsayan İzmir İl Merkezini referans alan 100 km. yarıçaplı çok geniş bir alan proje alanı olarak belirlenmiş olup Ülkemizde ilk kez bir il sınırları içerisinde kalan tüm alanları etkileyebilecek depremlere kaynaklık edebilecek fay zonlarının  paleosismolojik geçmişinin ve özelliklerinin  her seğment parçasını kapsayacak şekilde araştırılmaya ve  bütünleşik olarak modellenmesine başlanmıştır.

Bu bilimsel araştırmalarda MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası referans alınmakla birlikte bölgede daha önce yeterince incelenmemiş faylar da araştırılarak  fayların segmentasyon yapısı, türü, mekanik, geometrik ve kinematik verileri derlenmektedir. 
Halen devam eden bu proje kapsamında proje alanının aktif tektonik incelemesi yapılarak sismik kaynak olarak önceden tesbit edilen 25 ana fay ve bu fayların çok sayıdaki segmenti önce haritalanmış;  bu çalışmayı takiben fay hatlarında jeolojik ve jeomorfolojik olarak en uygun noktalarında bugüne kadar 20 fay zonunda 74 adet paleosimolojik hendek açılmıştır. Bu hendeklerde akademik çalışma ekiplerince hem fay hareketini gösteren loglar hazırlanmış, yaş tayini yapılması için zemin numuneleri alınmıştır. Açılan paleosismolojik hendeklerden alınan 136 adet numunenin C14 Yaş Tayini analizleri TÜBİTAK MAM  Laboratuvarlarında (Kocaeli-Gebze) devam etmektedir.

Depremsellik araştırması tamamlandığında hem bilimsel açıdan kentimizin tektonik yapısı ve bu bölgede etkin olan jeodinamik süreçler anlaşılmış olacak hem de İl sınırlarımız  ve yakın çevresindeki fay zonları haritalanarak mekansal planların ve  kentsel projelerin afet güvenliğini yükseltecek analizler yapılabilecek; kentimizin gelecekte en büyük kaç büyüklüğünde depremle karşı karşıya kalabileceğine, yapıları etkisi altına alacak deprem ivmesinin olası büyüklüğüne ve  depremlerin  yüzey faylanması yaratma riski taşıyıp taşımadığına ilişkin somut ve net bilgiler elde edilmiş olacaktır. 

İzmir İli Depremsellik Araştırması Projesi dahil olmak üzere Belediye Başkanlığımızca başlatılan zemin ve yapı odaklı afet risk azaltma projeleri tamamlandığında kent genelinde hayata geçirmek istediğimiz kapsayıcı ve katılımcı afet risk yönetim sistemi etkin bir şekilde uygulanmaya başlamış olacak; kentsel dirençliliğimizi artıracak mekansal planlama, kentsel iyileştirme ve dönüşüm gibi kentimizin geleceğine yön verecek kentleşme stratejilerine altlık oluşturacak temel veriler üretilmiş olacaktır.

Diğer Projeler

Tüm Projeler
Projeler

İZMİR DEPREMİ ORTAK AKIL BULUŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca afet odaklı yürütülecek bilimsel zeminde atılacak adımlara öncelikle, kentimizde yaşanan depremi değerlendirme süreciyle başlanmış, bu kapsamda depremden hemen sonra 12.11.2020-13.11.2020 tarihlerinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR AFET PLATFORMU

Kentimizi kapsayıcı ve katılımcı afet yönetim politikaları ve uygulamaları ile afetlere karşı dirençli hale getirmeyi amaçlayan Belediye Başkanlığımızca, afet yönetim sürecindeki tüm çalışmalar için toplumun farklı kesimlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan paydaşlarımızdan temsilciler belirlenerek "İzmir Afet Platformu" oluşturulmuştur.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ENVANTERİ ÇALIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejisinden hareketle, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını Oku
Projeler

BİNA KİMLİK BELGESİ

İzmir depreminin hemen ardından Belediye Başkanlığımızca sorunlarla mücadele etmek, gerekli teknik ve bilimsel tedbirleri almak, olası afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturmak amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihinde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve 18 Kasım 2020 tarihinde "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlenmiştir. Bu toplantı ve buluşmada yapılan değerlendirmeler neticesinde; Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ TSUNAMİ ARAŞTIRMASI VE TEHLİKE MODELLEMESİ PROJESİ

Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarına zarar veren tarihsel tsunamilerin mevcudiyeti birçok bilimsel araştırmada vurgulanmıştır. 30 Ekim Depremi sadece İlimizde değil ülkemizde de ilk ölümlü tsunami olarak kayıtlara geçen kıyı su baskınına (deniz ilerlemesine) neden olmuştur. Bu verili durum karşısında ilimizin tüm kıyı bölgelerini kapsayacak şekilde bütünlüklü bir tsunami araştırma ve modelleme projesi hazırlanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 09.08.2021 tarihinde imzalanan ortak hizmet projesi protokolu ile hayata geçirilmiştir.

Devamını Oku
Projeler

ZEMİN ARAŞTIRMALARI VE MİKROBÖLGELEME ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Belediye Başkanlığımızca Bornova Baseninde yeralan Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerini kapsayan alanlarda afet güvenli arazi kullanım ve mekansal planlama ile yapılaşma süreçlerini yönlendirecek önlem ve yaklaşımları belirlemek amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak mikrobölgeleme etüt çalışması başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ÖN İNCELEME ÇALIŞMASI

Belediyemizin ‘’Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir’’ vizyonu doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve deprem etkisinde yapı davranışının değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirilmektedir.

Devamını Oku