BİNA KİMLİK BELGESİ

Son Güncelleme Tarihi : 07 Şubat 2024 Çarşamba

30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem, kentimizde ekonomik, fiziksel ve sosyal boyutlarıyla ağır hasarlar oluşturmuştur.

İzmir depreminin hemen ardından Belediye Başkanlığımızca sorunlarla mücadele etmek, gerekli teknik ve bilimsel tedbirleri almak, olası afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturmak amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihinde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve 18 Kasım 2020 tarihinde "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlenmiştir. Bu toplantı ve buluşmada yapılan değerlendirmeler neticesinde; Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir.

Bu kapsamda yapı envanteri çalışmalarına, 30 Ekim Depreminden en çok etkilenen Bayraklı İlçesinden başlanılmış olup çalışmalar 2021 yılında tamamlanmıştır. Çalışmanın ikinci etabına; Belediyemizce yürütülen diğer risk azaltma çalışmalarıyla bütünlük oluşturmak amacıyla Bornova İlçesinden devam edilmiş olup çalışmalar 2023 yılında tamamlanmıştır.

Envanter çalışması kapsamında kentlilerin yaşadıkları binalar hakkında en kapsamlı bilgiye erişimini sağlayan bina kimlik belgesi sistemi de geliştirilmiştir. Her bir yapı için; yapının temel bilgilerine, en yakın toplanma alanlarına ve ruhsata esas belgelere (yapı ruhsatı, mimari proje vb) etkin, aracısız ve hızlı bir şekilde erişimini sağlayan bina kimlik belgeleri oluşturulmuştur. Böylelikle kentlilerimiz Belediyeye resmi başvuru yapmaksızın binaları ile ilgili detay bilgilere doğrudan erişimi sağlayabilmektedir.

“Bina Kimlik Belgesi” sistemi ile;

  • Kentlilerimizin Belediyeye resmi başvuru yapmaksızın binaları ile ilgili detay bilgilere doğrudan erişimi sağlanmaktadır,
  • Her bir yapının deprem mevzuatına ilişkin bilgileri kentlilerimizle paylaşılmaktadır,
  • Yapıların ruhsat, proje vb bilgileri içeren evraklarına hızlı, etkin ve aracısız erişim imkanı sağlanmaktadır,
  • Deprem anında kentlilerimizin binalarına en yakın üç toplanma alanı bilgisi ve haritadaki gösterimi kullanıma sunulmaktadır.

Bayraklı ve Bornova İlçelerinde incelenen 94.773 yapı için bina kimlik belgesi oluşturulmuş olup https://www.bizizmir.com/ adresindeki “Yapı Envanter” sekmesini altından ulaşılabilmektedir.

Bina kimlik belgesi çalışması belediyeye resmi başvuru yapmaksızın kentlilerin yaşadığı bina hakkında en kapsamlı bilgiye erişimini doğrudan sağlayan özgün ve Türkiye’ye örnek bir proje niteliğindedir.

Çalışmanın uzun vadede kent bütününde bulunan 903 bin 803 yapıda tamamlanması planlanmaktadır.

Belediye Başkanlığımızca kendi öz kaynaklarımız ile yürüttüğümüz yapı envanteri ve diğer risk azaltma çalışmaları tamamlandığında çalışmalardan elde edilen sonuçlar birbiriyle örtüştürülerek, risk azaltma ve kentsel iyileştirme çözümlerini içeren sürdürülebilir afet risk yönetim sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir.

CBS Şehir Portalı için tıklayınız..

Diğer Projeler

Tüm Projeler
Projeler

ACİL İZMİR UYGULAMASI

30 Ekim 2020 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra arama ve kurtarma çalışmalarının ne kadar hayati önem taşıdığını, 1 dakikanın bile 1 nefes için ne kadar değerli olduğunu yaşamış durumdayız.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR DEPREMİ ORTAK AKIL BULUŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca afet odaklı yürütülecek bilimsel zeminde atılacak adımlara öncelikle, kentimizde yaşanan depremi değerlendirme süreciyle başlanmış, bu kapsamda depremden hemen sonra 12.11.2020-13.11.2020 tarihlerinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR AFET PLATFORMU

Kentimizi kapsayıcı ve katılımcı afet yönetim politikaları ve uygulamaları ile afetlere karşı dirençli hale getirmeyi amaçlayan Belediye Başkanlığımızca, afet yönetim sürecindeki tüm çalışmalar için toplumun farklı kesimlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan paydaşlarımızdan temsilciler belirlenerek "İzmir Afet Platformu" oluşturulmuştur.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ENVANTERİ ÇALIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejisinden hareketle, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ DEPREMSELLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

Ülkemizin en riskli deprem bölgelerinden birinde yeralan kentimizdeki yerleşim alanlarını depremin olumsuz etkilerden koruyacak önlemleri belirleyebilmek, depremlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent yaratabilmek amacıyla Belediye Başkanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında 09.08.2021 tarihinde ortak hizmet projesi protokolleri imzalanarak ülkemizin en kapsamlı deprem araştırma projesi başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ TSUNAMİ ARAŞTIRMASI VE TEHLİKE MODELLEMESİ PROJESİ

Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarına zarar veren tarihsel tsunamilerin mevcudiyeti birçok bilimsel araştırmada vurgulanmıştır. 30 Ekim Depremi sadece İlimizde değil ülkemizde de ilk ölümlü tsunami olarak kayıtlara geçen kıyı su baskınına (deniz ilerlemesine) neden olmuştur. Bu verili durum karşısında ilimizin tüm kıyı bölgelerini kapsayacak şekilde bütünlüklü bir tsunami araştırma ve modelleme projesi hazırlanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 09.08.2021 tarihinde imzalanan ortak hizmet projesi protokolu ile hayata geçirilmiştir.

Devamını Oku
Projeler

ZEMİN ARAŞTIRMALARI VE MİKROBÖLGELEME ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Belediye Başkanlığımızca Bornova Baseninde yeralan Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerini kapsayan alanlarda afet güvenli arazi kullanım ve mekansal planlama ile yapılaşma süreçlerini yönlendirecek önlem ve yaklaşımları belirlemek amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak mikrobölgeleme etüt çalışması başlatılmıştır.

Devamını Oku