YAPI ENVANTERİ ÇALIŞMASI

Son Güncelleme Tarihi : 07 Şubat 2024 Çarşamba

İzmir Büyükşehir Belediyemizin sürdürülebilir yaşam alanları yaratma stratejisinden hareketle, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı’nda yer alan “yerleşim alanlarının planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması” hedefi doğrultusunda kentimizin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız deprem, kentimizde ekonomik, fiziksel ve sosyal boyutlarıyla ağır hasarlar oluşturmuştur. 30 Ekim 2020 tarihinde kentimizde yaşanan depreminin hemen ardından Belediye Başkanlığımızca sorunlarla mücadele etmek, gerekli teknik ve bilimsel tedbirleri almak, olası afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturmak amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihinde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve 18 Kasım 2020 tarihinde "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlenmiştir. Bu toplantı ve buluşmada yapılan değerlendirmeler neticesinde; Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir.

Yapı envanteri çalışmalarına, 30 Ekim Depreminden en çok etkilenen Bayraklı İlçesinden başlanılmıştır. Belediye Başkanlığımız ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında Mart 2021 tarihinde imzalanan protokol ile başlanan Bayraklı İlçesinde yapı envanteri çalışmaları tamamlanmıştır.

Bayraklı Yapı Envanteri çalışmasında, İnşaat Mühendisleri Odası bünyesinde bulunan 165 inşaat mühendisi görev almış olup 31.146 adet konut türü yapının envanteri çıkartılmıştır. Bu çalışmada, sokak taraması yöntemiyle yapılan saha çalışmalarında yapıların mevcut durumu tespit edilmiş, proje verileri incelenmiş ve binalarda beton çekici yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Tüm bu veriler bütünleştirilerek bilimsel yöntemler aracılığıyla analizler yapılmış ve yapıların deprem etkisindeki davranış biçimleri belirlenerek bölgesel bazlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çerçevede kentsel iyileştirme modelleri ve dönüşüm stratejileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca yapı envanteri çalışması kapsamında kentlilerin yaşadıkları binalar hakkında en kapsamlı bilgiye erişimini sağlayan bina kimlik belgesi sistemi geliştirilmiştir. Bina kimlik belgesi ile kentliler belediyeye resmi başvuru yapmaksızın binalarına ait ruhsat, mimari proje, toplanma alanı ve benzeri bilgilere hızlı ve doğrudan erişim sağlamaktadır. Bina kimlik belgelerine iki boyutlu kent rehberi, bizizmir.com portalında ve mobil uygulamadan ulaşılabilmektedir.

Yapı envanteri çalışmasının ikinci etabına; Belediyemizce yürütülen diğer risk azaltma çalışmalarıyla bütünlük oluşturmak amacıyla Bornova İlçesinden devam edilmiştir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile Eylül 2022 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen Bornova İlçesinde bulunan 62.038 adet konut türü yapıyı içeren envanter çalışmaları tamamlanmıştır.

Çalışmanın uzun vadede kent bütününde bulunan 903 bin 803 yapıda tamamlanması planlanmaktadır.

Belediye Başkanlığımızca kendi öz kaynaklarımız ile yürütülen yapı envanteri ve diğer risk azaltma çalışmalarının sonuçları birbiriyle bütünleştirildiğinde, kentimizin karşı karşıya kalabileceği afetlerde fiziksel, ekonomik, sosyal, ekolojik ve halk sağlığı açılarından ortaya çıkabilecek zararların azaltılmasına yönelik tedbirler hızlı ve etkin bir şekilde alınabilecektir.

Diğer Projeler

Tüm Projeler
Projeler

İZMİR DEPREMİ ORTAK AKIL BULUŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca afet odaklı yürütülecek bilimsel zeminde atılacak adımlara öncelikle, kentimizde yaşanan depremi değerlendirme süreciyle başlanmış, bu kapsamda depremden hemen sonra 12.11.2020-13.11.2020 tarihlerinde “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması” düzenlenmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR AFET PLATFORMU

Kentimizi kapsayıcı ve katılımcı afet yönetim politikaları ve uygulamaları ile afetlere karşı dirençli hale getirmeyi amaçlayan Belediye Başkanlığımızca, afet yönetim sürecindeki tüm çalışmalar için toplumun farklı kesimlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, Üniversiteler, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan paydaşlarımızdan temsilciler belirlenerek "İzmir Afet Platformu" oluşturulmuştur.

Devamını Oku
Projeler

BİNA KİMLİK BELGESİ

İzmir depreminin hemen ardından Belediye Başkanlığımızca sorunlarla mücadele etmek, gerekli teknik ve bilimsel tedbirleri almak, olası afetlere karşı daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturmak amacıyla 12-13 Kasım 2020 tarihinde "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve 18 Kasım 2020 tarihinde "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlenmiştir. Bu toplantı ve buluşmada yapılan değerlendirmeler neticesinde; Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesine yönelik proje geliştirilmesi öncelikli hale gelmiştir.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ DEPREMSELLİK ARAŞTIRMA PROJESİ

Ülkemizin en riskli deprem bölgelerinden birinde yeralan kentimizdeki yerleşim alanlarını depremin olumsuz etkilerden koruyacak önlemleri belirleyebilmek, depremlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent yaratabilmek amacıyla Belediye Başkanlığımız ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında 09.08.2021 tarihinde ortak hizmet projesi protokolleri imzalanarak ülkemizin en kapsamlı deprem araştırma projesi başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

İZMİR İLİ TSUNAMİ ARAŞTIRMASI VE TEHLİKE MODELLEMESİ PROJESİ

Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarına zarar veren tarihsel tsunamilerin mevcudiyeti birçok bilimsel araştırmada vurgulanmıştır. 30 Ekim Depremi sadece İlimizde değil ülkemizde de ilk ölümlü tsunami olarak kayıtlara geçen kıyı su baskınına (deniz ilerlemesine) neden olmuştur. Bu verili durum karşısında ilimizin tüm kıyı bölgelerini kapsayacak şekilde bütünlüklü bir tsunami araştırma ve modelleme projesi hazırlanarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 09.08.2021 tarihinde imzalanan ortak hizmet projesi protokolu ile hayata geçirilmiştir.

Devamını Oku
Projeler

ZEMİN ARAŞTIRMALARI VE MİKROBÖLGELEME ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Belediye Başkanlığımızca Bornova Baseninde yeralan Bayraklı, Bornova ve Konak ilçelerini kapsayan alanlarda afet güvenli arazi kullanım ve mekansal planlama ile yapılaşma süreçlerini yönlendirecek önlem ve yaklaşımları belirlemek amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olarak mikrobölgeleme etüt çalışması başlatılmıştır.

Devamını Oku
Projeler

YAPI ÖN İNCELEME ÇALIŞMASI

Belediyemizin ‘’Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir’’ vizyonu doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca kentimizdeki mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve deprem etkisinde yapı davranışının değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirilmektedir.

Devamını Oku